Villkor för handlarkontot

Villkor för handlarkontot

1. Bakgrund

Tipser erbjuder varumärkesinnehavare och näringsidkare möjlighet att försälja sina varor och tjänster genom Tipser.com (”Plattformen”).

Tipser tillhandahåller Plattformen till Handlaren. Plattformen är en webbaserad tjänst där näringsidkare, ingående i Tipsers nätverk (”Säljaren” eller ”Säljarna”), rekommenderar varor och tjänster i digitala tidskrifter, bloggar eller i sociala nätverk som olika Handlare laddat upp i Tipsers försäljningssystem (”Produkten” eller ”Produkterna”). Rekommendationen syftar till att främja försäljningen av Produkterna till kunder som är oberoende i förhållande till Säljaren och Handlarna (”Kunden” eller ”Kunderna”).

För att nyttja Plattformen erfordras att Handlaren har ett handlarkonto på Tipser.com. Handlarkonto ingås då Tipser formellt accepterat en ansökan varpå login och lösenord till Plattformen tilldelas. Handlarkontot kan närsomhelst avslutas med en månads uppsägningstid.

2. Handlarkonto

Handlaren behöver ett personligt konto på tipser.com för att kunna administrera och sälja Produkterna genom Plattformen. Kontot erhålls genom att fylla i och skicka in registreringsformuläret på www.tipser.com eller genom att teckna Försäljningsavtal med Tipser AB.

Endast juridisk person samt fysisk person över 18 år som har behörighet att ingå och möjlighet att fullfölja Försäljningsavtalet får starta ett konto för Handlare på www.tipser.com.

Handlaren skall ange sina egna korrekta person-, företags- och adressuppgifter samt tillse att dessa uppgifter hålls uppdaterade.

Genom registrering bekräftar Handlaren att denne tagit del av och accepterat dessa villkor.

Vid Tipsers godkännande av registreringen erhåller Handlaren administratörslogin som Handlaren förbinder sig att inte avslöja för obehörig och att förvara på sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till dem.

Handlaren skall omedelbart via e-post till [email protected] meddela Tipser om Handlaren misstänker att administratörslogin avslöjats eller på annat sätt missbrukas.

Se även våra allmänna villkor för detaljer om användandet av Plattformen.

3. Uppdraget

Handlaren anlitar Tipser för avsättningen av de varor och tjänster som specificeras i Tipsers försäljningssystem genom Plattformen enligt villkoren i detta Avtal (”Uppdraget”).

Tipser antar i och med Uppdraget, gentemot Handlaren, en återförsäljarställning till Handlaren. Tipser förmedlar genom Plattformen såväl nya som befintliga Kunder till Handlaren.

Handlaren och Tipser skall handla i överensstämmelse med god affärssed gentemot varandra. Gentemot Kunderna och Säljarna skall Handlaren och Tipser lojalt och redligt tillvarata såväl Handlarens som Tipsers intressen.

3.1 Försäljning och Leverans

Tipser rapporterar detaljerat försäljningarna under handlarens profil på Tipser.com.

Handlaren ansvarar för att inneha erforderlig certifiering för aktuellt sortiment som säljs genom Plattformen, för alla de marknader sortimentet erbjuds till.

Handlaren ansvarar för att sortimentet följer lagstiftningen för alla de marknader sortimentet erbjuds till.

3.2 Produktinformation

Handlaren skall på Plattformen ladda upp en annonstext för Produkten med aktuellt pris eller i förekommande fall prislista, försäljningsvillkor, lagersaldon, produktbeskrivningar, bilder på Produkten, leveranstider och övriga upplysningar som är nödvändiga för Tipsers fullgörande av uppdraget.

Produkternas priser och fraktkostnader skall anges som konsumentpriser. Priser och fraktkostnader skall vid var tid motsvara och får inte överstiga de priser som Handlaren, eller i förekommande fall Handlarens företrädare, anger i sin egen webshop eller anger som rekommenderat konsumentpris genom andra försäljningskanaler för Produkterna.

Informationen i annonstexten skall beskriva och får endast beskriva Produkten som erbjuds. Det är inte tillåtet att länka till en annan sida. Texter som inte ursprungligen kommer från Handlaren får inte kopieras från andra annonstexter inom Tipser eftersom dessa texter är skyddade under upphovsrättslagen.

Övrig information som beskrivning av verksamheten eller det generella utbudet är inte tillåtna i annonstexten.

  • Produkten måste kategoriseras i den kategori som bäst beskriver Produkten.
  • Det är inte tillåtet att lägga in annonstext om samma vara eller samma tjänst mer än en gång samtidigt.
  • Handlaren ansvarar i förekommande fall för eventuella överträdelser i andras immateriella rättigheter gällande annonstexten och de bilder som ingår.
  • Handlaren ansvarar för att Produktens specifikation stämmer överens med den vara eller tjänst som erbjuds till försäljning.
  • Handlaren förbinder sig att inte via Tipsers försäljningssystem sprida uppgifter som kan anses innefatta uppvigling, hets mot folkgrupp, pornografi, våldsskildring eller uppgifter som kan väcka anstöt.
  • Handlaren kan närsomhelst inaktivera Produkter från Tipsers försäljningssystem genom sitt administratörslogin. Sker detta skall Tipser bevaka att Produkten inte är säljbar i Tipsers plattform. Efter det att Produkten inaktiverats i Tipsers försäljningssystem är Produkten inte tillgänglig för försäljning på Plattformen men kan fortsätta visas i Tipsers system, då markerad som “slut” eller “inte tillgänglig”.

3.2.1 Användning av material

Handlaren ger Tipser och dess koncernbolag en begränsad rätt att använda det material som laddats upp i systemet för varje Produkt i Tipsers försäljningssystem för försäljning på Plattformen. Denna begränsade rätt innebär rätt att publicera valda texter och bilder i de medier över vilka Tipser disponerar, både i ursprungligt och i redigerat skick.

3.2.2 Vidarebefordran av order, returer och reklamationer

Tipser skall löpande och utan dröjsmål till Handlaren vidaresända mottagen köporder från kunder på Plattformen (”Kunderna” eller ”Kunden”).

Tipser har fullt ansvar som återförsäljare mot Tipsers kunder. Det inkluderar ansvar för fel i Produkten, dröjsmål mot Kunderna, reklamationer, ångerrätt eller i supportärenden kring Produkterna etc. Tipser har dock rätt att mot sina anslutna handlare ställa samma krav som konsument har rätt att ställa mot Tipser, inkluderat returrätt, reklamationsrätt enligt gällande konsument- och köprättslig lagstiftning samt supportförfrågningar.

Förfrågningar och kundserviceärenden gällande Tipsers tjänst eller produkterna besvaras alltid i första hand av Tipsers kundservice. Handlaren skall dock i förekommande fall hantera de kundservicefrågor som kommer direkt från kund till handlaren. I de fall Tipsers kundservice behöver konsultera handlaren för att kunna ge fullgod kundservice skall handlaren ställa sin egen kundservice till Tipsers förfogande utan dröjsmål.

I de fall Kunden vänder sig till Tipser för utnyttjande av ångerrätt skall Tipser skyndsamt meddela handlaren därom.

I de fall Kunden vänder sig direkt till handlaren för utnyttjande av ångerrätt skall handlaren skyndsamt meddela Tipser därom.

I de fall Kunden vänder sig till Tipser med en reklamation skall Tipser skyndsamt bekräfta ärendets godkännande eller icke godkännande med Handlaren.

3.2.3 Handlarens ansvar för lagerhållning

Tipser håller inget eget lager för Produkterna.

Handlare ansvarar för Produktens kvalitet, all hantering av Produkten såsom lagerhållning, transport eller annan hantering fram tills ansvaret övergått till Kunden.

Handlaren skall säkra ett lagersaldo för leverans enligt de lagervolymer som specificerats vid uppladdning i Tipsers försäljningssystem, samt utan dröjsmål meddela Tipser om Produkterna befaras inte kunna levereras enligt köporder. 3.2.4 Handlarens ansvar för leverans Handlaren ansvarar för att Produkten levereras till Kunden inom uppsatt tidsram i köporder och enligt annonstexten.

Handlaren ansvarar för att skicka beställningar samt leveransbekräftelse/ -avisering..

Handlaren ansvarar för eventuella skador som har uppstått före och under leverans.

Handlaren ansvarar för eventuella reklamationer och att Kunden utnyttjar sin ångerrätt enligt regelverket kring distansavtal.

Handlaren ansvarar för att bifoga information om returadress för Produkterna samt information om hur reklamation och skadeanmälan görs.

3.2.5 Användning av Tipsers plattform

Handlaren ansvarar för att på Tipsers plattform, eller genom eget API, markera beställningar som skickade när beställningen skickas, markera som returnerade när varor returneras samt att fylla i beställningens spårningsinformation då försändelsen förses med det.

Tipser har rätt att närsomhelst stänga ner en handlares konto på Plattformen.

4. Tillgänglighet

Tipser skall hålla Plattformen och Tipsers försäljningssystem tillgängliga för Handlaren genom att ge Handlaren access till Plattformen och Försäljningssystemet med login och lösenord efter det att en handlarkontot godkänts av Tipser.

5. Ersättning

Tipser mottar betalning från Kunden för Försäljningen i enlighet med Tipsers vid var tid gällande villkor gentemot Kunden.

5.1 För Uppdraget äger Tipser rätt till varuförsörjning från handlaren till anskaffningspriser som definieras utifrån varans, vid var tid gällande och av handlaren stipulerade konsumentpris ex moms:

5.1.1 Produktpriser inklusive eventuella fraktkostnader ger Tipser AB automatiskt rätt till minst 20%, eller enligt avtalad marginal på försäljningen. Därmed definieras anskaffningspriset som varans konsumentpris minus Tipsers marginal.

5.1.2 Kostnadsersättning utgår vid returer, och reklamationer av Produkterna, samt vid makulering av order om varuvärdet krediteras Kunden enligt nedan.

5.2 Intäkterna från föregående månads Försäljningar redovisas och specificeras till Handlaren med avdrag för Tipsers ersättning enligt punkt 5.1.1. (”Anskaffningspriset”). Anskaffningspriset betalas ut av Tipser till Handlaren senast den 25:e varje kalendermånad genom omvänd fakturering eller mot faktura.

5.3 Tipsers provisionsbaserade ersättning enligt punkten 5.1. anses intjänad samtidigt som Överskottet betalas ut till Handlaren.

5.4 Tipser äger inte rätt till provisionsbaserad ersättning enligt punkten 5.1. om Kunden av Tipser krediteras beloppet för Försäljningen med anledning av:

5.4.1 Att Handlaren inte levererat produkten till Kunden under föregående månad som framgår av punkten 5.2,

5.4.2 att godkänd reklamation skett av Kunden till Handlaren under samma period,

5.4.3 att ångerrätt enligt distansavtalslagen eller motsvarande lagstiftning, utnyttjats av Kunden; eller,

5.4.4. annan orsak som uteslutande beror på Tipser.

Handlaren skall skyndsamt meddela Tipser om en situation enligt 5.4. så snart en sådan situation föreligger eller vad avser 5.4.1 befaras föreligga.

Tipser skall skyndsamt underrätta Handlaren om en situation enligt 5.4.4. och vid misstanke om bristande kreditvärdighet hos Kunden. Tipser skall skyndsamt hänvisa Kunden till Handlaren om Kunden kontaktar Tipser för reklamation eller vill utnyttja ångerrätt enligt distansavtalslagen eller motsvarande lagstiftning.

6. Avtalstid

Avtalet träder i kraft vid godkännande av Handlarens ansökan om handlarkonto hos Tipser och gäller tillsvidare med en månads ömsesidig uppsägningstid. Uppsägning sker genom meddelande enligt punkten 13. Part skall även genom meddelande enligt punkten 13. bekräfta mottagandet av en uppsägning för att uppsägningen skall vara giltig.

Avtalet kan sägas upp av endera part till omedelbart upphörande vid den andre partens väsentliga kontraktsbrott.

7. Sekretess

Part förbinder sig att under Avtalets giltighetstid och därefter iaktta sekretess rörande information part erhållit om den andre parten som är av teknisk eller kommersiell natur. Parterna förbinder sig vidare att inte under Avtalets giltighetstid och en period om fem år därefter använda sådan information, såvida inte informationen blivit allmänt känd.

8. Behandling av Data

Tipser ansvarar för att konfidentiella uppgifter och Kundernas personuppgifter behandlas enligt gällande regelverk och god sed. Se allmänna villkor för detaljerad beskrivning av databehandling.

Handlaren får tillgång till namn och leveransadress till Kunden dit Produkten ska levereras av Handlaren. Handlaren får även tillgång till e-mail och telefonnummer för att kunna avisera kunden.

8.1 Personuppgiftsbiträdesavtal.

Tipsers datapolicy reglerar viktiga frågor om hantering av data som rör besökare på och användare av Tipsers webbplatser. Sådan data benämns i detta avtal “Användardata” och besökarna/användarna benämns “Användare”.

Datapolicyn utgör del av avtalet mellan å ena sidan Tipser och å andra sidan leverantörer och andra som får tillgång till Användardata.

Tipser benämns i det följande “Bolaget”. Bolagets avtalspart benämns “Avtalsparten”. Avtal som hänvisar till denna policy, eller till vilket denna policy bilagts, benämns “Avtalet”. Datapolicyn utgör en integrerad del av Avtalet.

8.1.1.Begränsningar rörande insamling och användande av Användardata

Det åligger Avtalsparten att informera sina underleverantörer om innehållet i och innebörden av denna datapolicy. Oavsett om Avtalsparten uppfyllt det åtagandet eller inte, ansvarar Avtalsparten för sina underleverantörers agerande på samma sätt som för sitt eget agerande.

Bolaget förbehåller sig rätten att begära att även Avtalspartens underleverantörer undertecknar denna datapolicy. Att så sker fråntar inte Avtalsparten dess ansvar för underleverantörernas agerande.

Avtalsparten åtar sig att vidta alla rimliga ansträngningar för att förhindra att tredje part utnyttjar Avtalspartens förhållande till Bolaget för att vidta någon åtgärd enligt denna punkt.

8.1.2. Överföring av användardata

Avtalsparten får inte i något annat fall ge tredje part tillgång till Användardata eller möjliggöra överföring av Användardata till tredje part eller externa webbplatser.

8.1.3. Personuppgifter

Data som innehåller personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204) får inte behandlas utan den registrerades samtycke, om inte annat följer av lag. Tipser inhämtar sådant samtycke av Tipsers användare för respektive order som kommer leverantören tillhanda. Avtalsparten åtar sig att inte behandla personuppgifter på ett sätt som strider mot personuppgiftslagen, samt att på anmodan från Tipser eller direkt från användare behandla återkallande av samtycke, genomföra rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter, spärra uppgifter mot vidare marknadsföring och max en (1) gång per år och användare skriftligen utlämna ett registerutdrag till användaren och/ eller Tipser.

8.1.4. Påföljder vid överträdelse

Vid misstanke om överträdelse av villkoren har Bolaget därför rätt att omedelbart avbryta allt samarbete samt att vidta alla åtgärder i övrigt som Bolaget bedömer lämpliga för att förhindra fortsatta överträdelser.

Varje överträdelse av villkoren i denna policy utgör ett väsentligt avtalsbrott som ger Bolaget rätt att med omedelbar verkan häva Avtalet.

9. Skador

Friskrivningarna i detta avsnitt gäller i den mån annat inte följer av tvingande lag.

Tipser svarar inte under några omständigheter för direkta eller indirekta skador orsakade av användandet av, eller oförmågan att använda Tipsers försäljningssystem, Plattformen och/eller dess material eller information.

Eventuella påföljder som Tipser drabbas av på grund av att handlaren bryter mot avtalet kommer att vidarebefordras till Handlaren. Handlaren är skyldig att ersätta Tipser för skada som åsamkats Tipser med anledning av Handlarens brott mot villkoren.

Handlaren ansvarar för eventuella förmögenhetsskador och personskador som åsamkats Kunden eller tredje man och som uppstått på grund av Produkten.

Handlaren ansvarar för eventuell skadeståndstalan förd av Kunden på grund av Produkten.

10. Ansvarsbegränsning

Tipser lämnar inga garantier beträffande innehållet eller informationen som tillhandahålls av eller lämnas av Tipser i Tipsers försäljningssystem eller på Plattformen.

Tipser lämnar inte heller några garantier beträffande Tipsers försäljningssystems funktion eller Plattformens funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet utöver vad som framgår av detta avtal.

11. Obehörig Åtkomst och Olaga Användning av Plattformen

Tipser ansvarar inte i fall av obehörig åtkomst till eller ändring av material eller information som Handlaren skickar till Tipser eller material eller information som Handlaren tar emot.

Tipser ansvarar inte för brottsliga gärningar som begås med användning av Tipsers försäljningssystem eller Plattformen såsom exempelvis hot eller förtal.

Tipser ansvarar inte för obsceniteter eller störande, kränkande, olämpligt eller på annat sätt stötande beteende vid användning av Tipsers försäljningssystem eller på Plattformen.

12. Force Majeure

Tipser och Handlaren är befriade från skyldighet att ersätta skador eller att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa villkor, om skadan eller underlåtelsen har sin grund i omständighet utanför parts kontroll (”Force Majeure”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av förpliktelse.

Såsom Force Majeure anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, arbetskonflikt, blockad, krig, upplopp, sabotage, extrema väderleksförhållanden, blixtnedslag, brand, explosion, översvämning, naturkatastrof eller olyckshändelse.

Vid påkallande av Force Majeure skall utan dröjsmål den andra parten underrättas härom. Force Majeure anses föreligga så länge som detta utgör hinder för fullgörande.

Vid Force Majeure skall skäliga ansträngningar vidtas av part för att begränsa effekterna av Force Majeure-händelsen.

13. Övrigt

Meddelanden under Avtalet till Tipser sker genom notifiering på anvisad plats på Plattformen. Meddelanden till Handlaren skickas till den mailadress som Handlaren vid var tid anger på Plattformen.

Avtalet får inte överlåtas utan den andre partens samtycke.

Ändringar och tillägg till Avtalet skall vara skriftliga och undertecknade av parterna för att vara giltiga. Tipser äger dock rätt att ensidigt justera försäljnings- och de allmänna villkoren. Sådana justerade villkor blir giltiga efter en vecka sedan Handlaren informerats härom.

14. Tvist och Lagval

Svensk rätt skall tillämpas på Avtalet. Tvist i anledning av Avtalet skall avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.